Vand

Vand

Bestemmelser vedr. lukning af vand for vinteren

Sidste weekend i oktober lukker foreningens frivillige Vandlaug for vandet medens åbning af vandet finder sted sidste weekend i marts. I tilfælde af frost skal man holde sig opdateret på anden vis.

De private toiletkummer må ikke benyttes i vinterhalvåret, da den manglende spildvandsgennemstrømning kan forårsage tilstopning af kloakledningerne. Men toiletbygningen på legepladsen kan benyttes hele året.

Trin for trin – Aftapning af vand og frostsikring af kummer og vandlåse

Da der kan opstå nattefrost fra 1. oktober, og de private husinstallationer er mere sårbare end foreningens, anbefales det, at man foretager aftapning af egne husinstallationer i god tid. Dette gøres på følgende måde:

Den blå ventil i brønden lukkes helt. I samme brønd er en lille gul ventil som åbnes helt, når den blå er lukket. Den gule ventil forbliver åben hele vinteren. Huse med vandvarmer skal aftappe disse særskilt med den påmonterede tømmehane. Toilet-skålene bør også frostsikres. Dette gøres bedst ved fylde ca. 1 liter frostvæske i skålen. Derved hindres lugtgener og frostsprængning. Man skal være opmærksom på, at der altid står lidt vand i cisternen, også selv om der er lukket for vandet. Cisternen bør derfor også frostsikres med ca. 1 liter frostvæske. Husk også frostvæske i vandlåsene til køkken- og håndvaske. Derefter åbnes alle haner i- og udenfor huset, således at det interne rørsystem bliver tømt for vand. Det kan endvidere tilrådes at puste i hanerne når disse er åbne, for derved at være sikker på, at rørene er helt tømt for vand.

Det enkelte medlem har selv ansvaret for den blå ventil i egen vandbrønd. Hvert medlem skal således selv, senest 10. november åbne ventilen i ca. 5 min. for at aftappe restvand. Den blå ventil lukkes herefter igen og forbliver lukket resten af vinteren.

Se illustration her: Vand

  1. Luk for hovedventilen i vandbrønden – brug den røde ventilnøgle – drej med uret til ventilen er helt lukket
  2. Kontroller at der ikke er vand i husets haner – Er der fortsat vand i hanerne skal hovedventilens topstykket skiftes !
  3. Åben for drænventilen i brønden
  1. Åben hanerne i huset og tøm rørene ved at sæt tryk på rørene (pust eventuelt gennem hanerne eller tryk med luftpumpe)
  2. Tøm vandet af vandvarmeren ved at åbne vandvarmerens drænhane
  3. Tøm toiletkumme og cisterne og påfyld sprinklervæske