Ordensregler

ORDENSREGLER FOR P/F MAGLEBYLUND

 1. Det anbefales medlemmerne at holde sig orienterede om foreningens fællesanliggender, opslået i udhængsskabet og på hjemmesiden, herunder de vigtigste beslutninger truffet på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Referater fra generalforsamlinger og godkendte referater fra bestyrelsesmøder er tilgængelige for foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside.
 2. Alle medlemmer har pligt til at medvirke til god ro og orden i foreningen.
 3. Motorplæneklippere, motorhæksakse og andre støjende maskiner må kun anvendes på: Hverdage: Fra kl. 09.00 til 20.00. Lørdage: Fra kl. 09.00 til 17.00 Søn- og helligdage: Fra kl. 09.00 til 12.00. Foreningens fællesarbejdsdage er undtaget disse regler. I perioden fra 1. oktober til 1. april har foreningen ingen særlige restriktioner, hvad angår støj.
 4. Aflytning af radio og fjernsyn m.v., må kun foregå inden døre og for lukkede vinduer og døre.
 5. Opsætning af radio- og fjernsynsantenner må ikke ske højere end 2,5 m. over tagryg.
 6. Det er tilladt at bygge i perioden 1. september – 30. april og det er vigtigt, at du sætter dig ind i regler og vedtægter inden du starter med at bygge.
 7. Det er tilladt at holde hund. Medlemmers eller besøgenes hunde må ikke færdes løse i gangene. Det er ligeledes tilladt at holde neutraliseret kat samt prydfugle og mindre husdyr (kæledyr). Alle andre former for husdyrhold er forbudt.
 8. Foreningens butik har eneret på al handel på foreningens område – dog er særlige aktiviteter i forbindelse med arrangementer organiseret af foreningen undtaget.
 9. Der afholdes to frivillige arbejdsdage, hvor foreningens bygninger og arealer vedligeholdes. Arbejdsdagene finder som udgangspunkt sted sidste weekend i maj og august.
 10. Det enkelte medlem er berettiget til at påtale overtrædelser af ordensreglerne.

Parceller, havegange og fællesarealer

 1. Al kørsel på foreningens område skal ske med tilbørlig hensyntagen til gående jf. færdselsloven og overholdelse af foreningens skiltning. Endvidere er al bilkørsel med hastighed over 10 km i timen forbudt. Ridning på foreningens grusstier er forbudt hele året.
 2. Skader forvoldt på hække og stier m.m. skal erstattes af det medlem, til hvem kørslen er foregået.
 3. Parkering på gangene og tværstier er forbudt. Nødvendige stop i forbindelse med af- og pålæsning af personer og materialer, er tilladt. Parkering må ske på den store parkeringsplads, p-pladsen ved A-gangen og på egen parcel. Trailer-parkering skal finde sted ved p-pladsen ved A-gangen. Alle trailere skal være registreret i foreningens kartotek over trailere.
 4. Den skiltede ensretning skal respekteres. Køretøjer på 3.500 kg. og derover skal køre ud via E- gangen, hvis de er kørt ind ad E-gangen eller ud via Slørvej, hvis de er kørt ind denne vej. Køretøjer på 3.500 kg. og derover må ikke køre på grus gangene.
 5. Modtagelse af varer samt af og pålæsning foregår fra parkeringspladserne. Kun medlemmer og redningskøretøjer må køre i grusgangene. Ved varslet byggeri kan der dispenseres for kørsel i grusgangene. Eventuelle skader forvoldt af denne kørsel afholdes af bygherre.
 6. Opmagasinering af byggematerialer, grus og jord på den fælles parkeringsplads må kun ske med bestyrelsens forudgående tilladelse. Byggematerialer, grus og jord må ikke henligge på gangene og tværstier.
 7. Gange og tværstier må ikke være spærret for udrykningskøretøjer. Det er det enkelte medlems pligt at holde gange og stier foran sin parcel fremkommelig.
 8. Foreningens fællesarealer, lege- og idrætsplads er åbent alle ugens dage i tidsrummet fra kl. 09.00 til 21.00. Brug af foreningens fællesarealer, lege- og idrætsplads skal ske under hensyntagen til de nærliggende parceller. Foreningens fællesarrangementer, herunder børneugen er undtaget fra denne regel.Hvert enkelt havelod skal i vej- og sideskel hegnes med ligusterhæk. I skel i baghave hegnes med nøddehæk.
 9. Det påhviler det enkelte medlem at renholde sin parcel og vej for ukrudt. Hvor der er haver på begge sider af gangen gælder rengøringspligten til gangens midte. På gangene A og H samt ud mod Kirkevej gælder rensningspligten hele gangens bredde.
 10. I naboskel internt i foreningen skal de 2 medlemmer i fællesskab plante og vedligeholde det levende hegn. For hegn mod havegange og tværstier og fællesarealer påhviler vedligeholdelsen af hegnet det enkelte medlem. Enhver tvist og uenighed omkring hække kan forelægges bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse er bindende.
 1. Det påhviler medlemmerne at klippe hækken to gange årligt. Hække må på intet tidspunkt være så brede, at de når ud over de fælles gange og stier. Der skal altid være et frit passerbart og ubevokset stykke på tværs af gange og stier på mindst 2,80 meter så udrykningskøretøjer mv. kan passere på gange og stier.
 2. Medlemmer med trafikskilte placeret på deres parcel, skal holde skiltene fri for bevoksning.
 3. Medlemmer der har parceller ud mod Kirkevej og Lundevej er forpligtede til at klippe hække og buske i trådhegnet og medlemmer med haver på A og H-gangen er forpligtet til at klippe hække og buske på den modsatte side af gangen.
 4. Der kan være hegn, plankeværk eller støjværn omkring foreningens fællesarealer og den del af parceller, der støder op til disse. Det vedtages og anskaffes af foreningen.
 5. Der kan ved ansøgning til bestyrelsen gives accept for midlertidig opsætning af hegn mens hækken vokser op. Dispensation kan gives for en periode på maksimalt 5 år.
 6. Træer må højst være 8 meter høje både af hensyn til naboer og sikkerheden.
 7. Brug af kul og gasgrill er tilladt.
 8. Etablering af brændeovne i de enkelte parceller er forbudt.
 9. Papir og andet affald, der opbevares på den enkeltes parcel, skal opbevares på en sådan måde, at det ikke kan spredes til nabohaverne, eller i øvrigt være til gene for andre.
 10. Fordring af dyr bør ske, så det ikke tiltrækker rotter.

Tekniske spørgsmål og forholdsregler

 1. Enhver skade på vand, dræn eller kloakledninger skal straks meddeles bestyrelsen.
 2. Enhver plan om forandring af vand, kloak, drænledning eller andre tekniske installationer skal meddeles bestyrelsen, og må ikke iværksættes uden kommunens/bestyrelsens godkendelse.
 3. Skal der foretages terrænregulering på en grund, skal dette godkendes af bestyrelsen før arbejder iværksættes. Terrænregulering kan bevirke, at naboerne kan få vandgener ved regnvejr.

Affald

 1. Bestyrelsens og Dragør Kommunes anvisninger for aflevering og sortering af alle former for affald og skrald herunder dagrenovation, storskrald og haveaffald skal følges. Så vidt det er muligt skal alt affald og skrald sorteres i henhold til de containere, der er til rådighed.
 2. Affald må ikke henkastes på foreningens område.
 3. Afbrænding af affald på foreningens område må ikke finde sted.

Vedtaget på generalforsamlingen 27. marts 2022.
Tidligere gældende ordensregler annulleres samtidig hermed.

Link til dokument: Ordensregler vedtaget 2022